finden

Много добри причини да живеете и работите в Саксония-Анхалт

БЛАГОПРИЯТНО ГЕОГРАФСКО РАЗПОЛОЖЕНИЕ-ОСОБЕНО ЗА ИМИГРАНТИ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Като федерална провинция, разположена в центъра на Германия и Европа, Саксония-Анхалт е лесно достъпна за имигранти от цяла Европа.

Южната част на провинцията принадлежи към метрополния регион Централна Германия, а на север и изток граничи с метрополните региони Хамбург и Берлин-Бранденбург, а на запад - с Хановер в Долна Саксония. Географската близост с Полша и Чешката република е от значение за вътрешната миграция в ЕС.

Той предлага на много мобилни служители възможността да посещават редовно семействата си с малко усилия за пътуване.

ДОБРИ ИКОНОМИЧЕСКИ РАМКОВИ УСЛОВИЯ

Саксония-Анхалт е модерно място за бизнес и наука. Дванадесет ориентирани към бъдещето места, разположени в цялата държава, въплъщават динамиката на научните и технологичните иновации със зрели структури. В сърцето на източногерманската химическа промишленост логистичният сектор, производствената индустрия в областта на машиностроенето, хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, здравеопазването и творческите индустрии днес предлагат на европейските имигранти добри перспективи за заетост. Привлекателни за много европейски работници са и по-високата минимална заплата и по-голямата покупателна способност в сравнение с източноевропейските им съседи. По същия начин европейските имигранти, които имат например магистърска или инженерна степен, днес работят в Саксония-Анхалт, защото си заслужава по финансови причини и общите условия за живот са подходящи.

БЛАГОПРИЯТНИ РАЗХОДИ ЗА ЖИЛИЩЕ И ЖИВОТ И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ЖИЗНЕНА СРЕДА.

Европейските ни съседи смятат Саксония-Анхалт за федерална про-винция с благоприятни цени на жилищата и живота и високи стандарти за качество. Цените на наемите са много сходни с тези в Източна Европа, а в някои случаи са дори значително по-ниски. Те са значително по-ниски и от тези в Западна Германия. В малките градове и селските райони покупката на жилище също е по-евтина, отколкото например в Полша или Италия. Общите разходи за живот в Саксония-Анхалт понякога са по-ниски от тези в някои европейски страни. Не само в оживените по-големи градове на Саксония-Анхалт има добре рехабилитирани жилищни райони с привлекателна жизнена среда. На много места отлично възстановените исторически центрове на градовете, добре поддържаните зелени площи и добре развитата инфраструктура допринасят за това както местните жители, така и имигрантите да се чувстват като у дома си.

 

 

Saxony-Anhalt is regarded by our European neighbours as a federal state with low housing and living costs and high quality standards. Rental prices are very similar to those in eastern Europe, in some cases even considerably cheaper. They are also significantly lower than in western Germany. In small towns and rural areas, buying a home is also cheaper than in Poland or Italy, for example. The general cost of living in Saxony-Anhalt is sometimes lower than in some European countries.

Not only in the pulsating larger cities of Saxony-Anhalt are there well-rehabilitated residential areas with an attractive living environment. In many places, excellently restored historic town centres, well-maintained green spaces and well-developed infrastructures contribute to both locals and immigrants feeling at home here. 

ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Университетските градове Магдебург и Хале, както и други по-големи градове с техните университети и изследователски институти, заедно с компаниите осигуряват оживена среда за работа и живот. Чуждестранните студенти намират сънародници и от Европейския съюз, поддържат обмен и контакти с европейските общности и опознават други култури. По-специално, условията за образование и обучение в университетите и професионалните училища се считат за привлекателни и примерни от имигрантите от Европейския съюз, не на последно място поради благоприятните разходи за обучение и образование.

 

 

The university cities of Magdeburg and Halle as well as other larger cities with their universities and research institutions, together with the companies, provide a lively working and living environment.

International students find compatriots also from the European Union, maintain exchange and contact with European communities and get to know other cultures. In particular, the educational and training conditions at the universities and vocational schools are considered attractive and exemplary by immigrants from the European Union, not least because of the favourable costs for training and studies. 

СЪВМЕСТЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ И СЕМЕЙНИЯ ЖИВОТ

Саксония-Анхалт традиционно е ангажирана със семействата и се смята за приятелски настроена към тях. Например съгласно Закона за насърчаване на децата всички деца в държавата имат законно право на грижи и подкрепа в ранна детска възраст в детска градина още от раждането си. Социалните придобивки, като например родителските надбавки и родителския отпуск, също са важен принос за благоприятния за семейството климат. Освен това има широк набор от детски градини и места за извънкласни грижи. Намирането на място за собствените си деца тук или в училище не е толкова трудно, колкото в някои други страни с особено гъсти агломерации. По този начин на много семейства, които живеят и работят тук поради разстоянието без подкрепа от страна на дома, се предлага възможност да съчетаят работата и семейния живот както в градовете, така и в селските райони. Не на последно място, семейният паспорт на Саксония-Анхалт предлага регионални развлекателни и културни дейности на намалени цени за цялото семейство.

 

Saxony-Anhalt has traditionally been committed to families and is considered family-friendly. For example, under the Child Promotion Act, all children in the state have a legal right to care and early childhood support in a kindergarten from birth. Social benefits such as 

parental allowance and parental leave are also important contributions to a family-friendly climate. In addition, there is a wide range of kindergartens and after-school care places. Finding a place for one's own children here or at a school is less difficult than in some other countries with particularly dense conurbations. Many families who live and work here because of their distance from home and without 

domestic support are thus offered the opportunity to reconcile work and family life in cities as well as in rural areas. Last but not least, the Saxony-Anhalt Family Pass offers regional leisure and cultural activities at reduced prices for the whole family. 

УНИКАЛНО БОГАТ КУЛТУРЕН ПЕЙЗАЖ И ВЪЗМОЖ-НОСТИ ЗА ОТДИХ В БЛИЗОСТ ДО ПРИРОДАТА

Не само двата най-големи града в провинцията - Магдебург на Елба и Хале на Заале - са световноизвестни културно-исторически обекти с важни забележителности. Със своите пет обекта на световното културно наследство на ЮНЕСКО - Баухаус, градинското кралство Десау-Ворлиц, паметниците на Лутер в Айслебен и Витенберг, старият град Кедлинбург и катедралата в Наумбург - Саксония-Анхалт предлага уникална гъстота на културни паметници. В допълнение към градовете с богата история и свързващия ги "романски път", характерни пейзажи като Алтмарк, най-северния германски лозарски район Заале-Унструт или планината Харц, която е най-високата планинска верига в Северна Германия и национален парк, предлагат отлични места за екскурзии и преживявания. Много градове и общини в Саксония-Анхалт ви канят да се отпуснете в зелените си площи и просторни паркове, често с дълги велоалеи, и допринасят за спокойното отношение към живота, което е пословично за Саксония-Анхалт.

Funded by:  Logos Funder