finden

Глава 8: Социален живот и семейство

1. ПОЛЗИ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ

Законът за защита на майчинството (Mutterschutzgesetz, MuSchG) се прилага за (бъдещи) майки, които имат работно място в Германия. Този закон ги защитава от опасности на работното място и им предоставя специална защита срещу уволнение. Например бъдещите майки могат да работят само със съгласието си през последните 6 седмици преди раждането и могат да не работят изобщо до 8 седмици след раждането. В случай на преждевременно раждане или раждане на няколко деца, майките нямат право да работят до 12 седмици след раждането. В случай на преждевременно раждане по медицински причини и други преждевременни раждания периодът на закрила на майчинството след раждането се удължава с дните, които не са могли да бъдат взети преди раждането. Законът също така забранява определени видове работа (например работа на поточна линия, извънреден труд, работа в неделя или през нощта). Ако лекар удостовери индивидуална забрана за работа, това също се прилага.

За да се предпази жената от финансови затруднения през този период, Законът за защита на майчинството урежда различни обезщетения за майчинство:

 • обезщетението за майчинство,
 • добавката на работодателя към обезщетението за майчинство по време на периодите на закрила на майчинството,
 • възнаграждението в случай на забрана за наемане на работа извън периодите на закрила на майчинството (обезщетение за закрила на майчинството).

В Саксония-Анхалт можете да използвате официалния формуляр "Уведомление за заетостта на бъдещи майки съгласно член 5, параграф 1 и информация съгласно член 19, параграф 1 от Закона за защита на майчинството", за да съобщите за бременността си.

2. ДЕТСКИ НАДБАВКИ

Можете да получавате детски надбавки за децата си в Германия, акосте гражданин на държава

 • членка на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия (държави от ЕИП) или Швейцария,
 • имате местожителство или обичайно местопребиваване в Германия и следователно подлежите на неограничено данъчно облагане. Ако нямате местожителство или обичайно пребиваване в Германия, но получавате поне 90% от доходите си в Германия, можете да бъдете третирани като данъчно задължени за неограничен данък върху доходите след подаване на заявление до данъчната служба.

Претенция може да има и ако подлежите на ограничено данъчно облагане на доходите в Германия, тъй като не пребивавате или нямате обичайно местопребиваване в Германия, но сте наети на работа тук, за която се дължат социалноосигурителни вноски.

 • За да имате право на детски надбавки, трябва да имате право на свободно движение. Имате право на свободно движение, ако например работите по трудово правоотношение (като несамостоятелно заето лице или като самостоятелно заето лице) или сте член на семейството на гражданин на ЕС (§ 2, ал. 2, т. 1 или § 2, т. 2-7 от FreizügG/EU). Ако не сте трудово заети, трябва да имате достатъчна здравна осигуровка и достатъчно средства за препитание. В противен случай нямате право на свободно движение. Това се отнася и за членовете на семейството, които не са заети на трудов договор.

ВНИМАНИЕ: Ако правото ви на свободно движение произтича изключително от целта да търсите работа (§ 2, параграф 2, No 1а от FreizügG/EU), нямате право на детски надбавки. Това не важи само ако сте пребивавали в Германия въз основа на друго право на свободно движение, преди да започнете да търсите работа, например защото вече сте работили преди това. В този случай търсещите работа имат право и на детски надбавки.

По правило получавате детски надбавки за деца до 18-годишна възраст. Те включват:

 • родни и осиновени деца,
 • доведени деца,
 • приемни деца,
 • внуци.

През първите три месеца след преместването на местоживеенето или установяването на обичайното ви местопребиваване в Германия нямате право на детски надбавки, ако през този период нямате местни доходи. Това включва доходи от вашата работа (несамостоятелно или самостоятелно заето лице) или доходи от търговска дейност (§ 2, ал.
1, т. 1-4 EStG).

Ако детето е на възраст над 18 години, можете да получавате детски надбавки само при определени условия. Прочетете повече за това в Често задавани въпроси.

Молбата за детски надбавки трябва да бъде подадена в службата за семейни помощи( Familienkasse )от родителя, при когото живее детето. Детските надбавки са 219 евро на месец за първо и второ дете, 225 евро за трето дете и 250 евро за всяко следващо дете. Детските надбавки ще бъдат увеличени на 250 евро на месец на 1 януари 2023 г.

ВНИМАНИЕ: От 1 януари 2018 г. се прилагат по-кратки срокове за подаване на молби за детски надбавки със задна дата. От датата на получаване на заявлението службата за семейни помощи ще изплаща детски надбавки със задна дата само за предходните 6 месеца.

Допълнителна информация за детските надбавки и за подаването на заявления (напр. формуляри на Службата за семейни помощи / Familienkasse) може да бъде намерена на няколко езика на уебсайта на Службата за семейни помощи.

 

Ако семейството ви живее в друга държава от ЕС, първо трябва да уточните коя държава е отговорна за изплащането на детските надбавки. Възможно е да получавате
частични обезщетения в различни страни от ЕС. Това зависи от семейното ви положение. Научете повече за трансграничните случаи тук.

3. ДЕТСКА ДОБАВКА

БОНУС ДЕТСКИ НАДБАВКИ

За да се осигури допълнителна подкрепа на семействата във времена на изключителена финансова криза, има еднократен детски надбавки бонус от 100 евро за всяко дете. Това беше платено през юли. Той се приспада от данъчната помощ за деца. Детската надбавка се изплаща за всяко дете, което има право на детски надбавки поне един месец през 2022 г. Родителите следователно ще получат бонуса и за деца, които ще се родят през 2022 г. - след изплащателния месец юли.

 

НЕЗАБАВНА ДЕТСКА ДОБАВКА

От юли децата, юношите и младежите, които растат в семейства с ниски или никакви доходи, получават месечен незабавен бонус от 20 евро. Това важи до въвеждането на основната детска сигурност. Всички деца, които живеят в семейства, които например трябва да се задоволят с Hartz IV, получават жилищни помощи, имат право на детски добавки или получават помощи съгласно Закона за обезщетения за лица, търсещи убежище, получават добавките.

 

ДЕТСКА ДОБАВКА

Семействата с ниски доходи се подпомагат и чрез увеличение на детските надбавки. Детските надбавки са допълнителна финансова подкрепа за работещи родители, които печелят достатъчно за себе си, но на които не са достатъчни или само колкото да задоволят всички нужди на семейството. Максималният размер на детската добавка вече беше увеличен до 229 евро на месец за дете на 1 юли 2022 г. като част от въвеждането на незабавната детска добавка. За да се облекчи тежестта на инфлацията, от 1 януари 2023 г. отново ще бъде увеличен максималният размер на детските добавки и ще се повиши на 250 евро на месец.

 

Прилаганата преди това фиксирана максимална граница на дохода вече не се прилага от 1 януари 2020 г.!

4. РОДИТЕЛСКИ ОТПУСК И РОДИТЕЛСКО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

На родителски отпуск имат право служители, които обикновено работят в Германия, както и служители, които работят в чужбина, ако трудовото правоотношение е подчинено на германското законодателство. Родителският отпуск ви позволява да прекъснете работата си или да намалите работното си време, за да се грижите за детето си. Когато ползвате отпуск за отглеждане на дете, вие сте освободени от работа. Не получавате заплата. Въпреки това можете да получавате родителско обезщетение през този период при горепосочените условия. Изисквания за ползване на родителски отпуск: Трябва да

 • живеете в едно домакинство с детето,
 • основно да се грижите за него и да го отглеждате сами,
 • да не работите повече от 30 часа седмично по време на родителския отпуск.

По време на родителския отпуск не можете да бъдете уволнени. Трудовото правоотношение е само временно прекратено и вие имате право да се върнете на работа.

Родителската помощ е финансова подкрепа за семействата след раждането на дете. Родителското обезщетение компенсира част от липсващите доходи, ако искате да бъдете до детето си след раждането и поради това прекъснете или ограничите професионалната си работа. Имате право на родителско обезщетение, ако детето пребивава в Германия или единият от родителите е или е бил нает на работа в Германия.

Можете да получавате родителско обезщетение, ако:

 • се грижите и отглеждате сами детето си след раждането му;
 • живеете заедно с детето си в едно домакинство;
 • не работите или работите не повече от 30 часа седмично;
 • живеете в Германия.

Трябва да подадете молба за родителска помощ в местната служба (Jungendamt) за родителска помощ. Службата за родителски помощи, която отговаря за вас, можете да намерите тук.

 

Основното родителско обезщетение е от 65% до 100% в зависимост от нетния ви доход преди раждането. Колкото по-нисък е доходът, толкова по-висок е процентът. Тя възлиза на минимум 300 евро и максимум 1800 евро на месец. Бащите и майките могат да го получават наймного 14 месеца, като могат свободно да разпределят периода помежду си. Единият родител може да претендира за минимум 2 месеца и максимум 12 месеца. Пълните 14 месеца се отпускат, ако и двамата родители са ангажирани с грижите за детето и по този начин губят доходите си от трудова дейност. Самотните родители могат да претендират за пълния размер на родителските надбавки за 14 месеца, за да компенсират загубата на доходи, тъй като нямат партньор. Съществуват и други форми на родителско обезщетение, например за родители, които искат да работят на непълно работно време, докато получават родителско обезщетение (ElterngeldPlus). Прочетете повече за това в Често задавани въпроси.

За всички семейни обезщетения за работници от ЕС важи следното: държавата, в която работят родителите, носи основната отговорност за изплащането на семейните обезщетения. Вие се считате за нает и по време на родителския отпуск, тъй като трудовото ви правоотношение продължава и през това време. Ако родителите работят в различни държави от ЕС, отговорността се носи предимно от държавата, в която живее детето. Може да се окаже, че другата (подчинена) държава трябва да плати диференцирана сума, ако ползата там е по-голяма, отколкото в държавата с приоритетна юрисдикция.

5. ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Децата на възраст от 1 година имат законово право на място в детска градина (наричана още детска градина или "Kita") . Това право на грижи за детето важи от първия му рожден ден до започване на училище. При определени условия дете на възраст под една година също може да получи място в детска градина (напр. ако родителите работят, търсят работа или се обучават).
Родителите могат да избират дали детето им да бъде гледано в детска градина или от детегледач. За да получите място в детска градина, трябва да подадете заявление в съответната служба за младежки грижи.

Много от службите за социално подпомагане на младежи в Германия предоставят съответните формуляри и информация, както и преглед на разходите за грижи за деца в интернет. Службите за социално подпомагане на младежта предлагат и лични консултации за родителите и им помагат да намерят подходящо място за гледане на деца.

Грижата за деца в дневен център е особено полезна за езиковите умения на детето ви. За децата и младежите, чийто майчин език е различен от немския, има специални програми за езикова подкрепа на немски език в детската градина и в училище. Във всички федерални провинции езиковите тестове се провеждат още в детските градини (най-късно преди записването в училище), за да се определи дали детето има нужда от допълнителни уроци по немски език. Това гарантира, че детето може да следва уроците.

 

Ако желаете детето ви да бъде гледано, трябва да го регистрирате рано. Местата за гледане на деца обикновено се запълват бързо поради големия брой заинтересовани
родители. Мнозина чакат повече от 6 месеца за място. Най-добре е да се информирате за свободните места колкото е възможно по-рано.

За успеха на Вашето дете в училище е важно то да говори добре немски език. Затова използвайте програмите за езикова поддръжка! В някои федерални провинции участието в програми за подпомагане на изучаването на немски език е задължително за децата, чиито езикови умения са недостатъчни. Можете да получите информация за програмите за подпомагане на изучаването на немски език директно от детската градина или училището на детето си, както и от консултантската служба по миграция и службите за младежка миграция.

6. ПАКЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И УЧАСТИЕ

От януари 2011 г. децата, юношите и младежите до 25-годишна възраст имат право на допълнителни помощи за образование и участие. Основното условие е те да живеят в семейства, които получават обезщетения съгласно SGB II, SGB XII, жилищни помощи и/или детски добавки. За тези помощи обикновено трябва да се кандидатства отделно в бюрото по труда или в общината. Общинските консултантски центрове, например Бюрото за граждански консултации или Службата за социално подпомагане, при поискване ще ви информират за службата, която отговаря за вашето местоживеене. Ползите включват:

 • стипендии за екскурзии и пътувания в рамките на детската градина и училището,
 • предоставяне на училищни пособия под формата на еднократна сума в размер на 70 евро на 1 август и 30 евро на 1 февруари,
 • стипендии за училищен транспорт,
 • стипендии за извънкласна учебна помощ (допълнително обучение) с цел постигане на целта на класа или на сертификат за завършено образование,
 • стипендии за придобиване на сертификат за завършено образование. субсидии за общ обяд в училище, в детски градини и центрове за извънкласни грижи,
 • и бюджет за участие в социалния и културния живот в общността в размер до 15 евро на месец.

Обезщетенията обикновено се предоставят чрез ваучери или директно плащане на доставчика. Компетентният местен доставчик на услуги с удоволствие ще ви консултира за подробностите.

Funded by:  Logos Funder