finden

Глава 1: Влизане - пребиваване - натурализация

1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ЕС В ГЕРМАНИЯ

Като гражданин на държава - членка на Европейския съюз, и следователно "гражданин на Съюза", имате основното право да се движите свободно в рамките на ЕС. Следователно можете да влизате и да пребивавате в Германия и всяка друга държава - членка на ЕС, без виза. Правното основание за това е Законът за свободата на движението/ЕС (FreizüG/EC).

За да влезете в Германия, ви е необходим документ за самоличност (паспорт или лична карта). Можете да останете в Германия за период до 3 месеца без допълнителни изисквания и условия. Имате право да пребивавате в Германия за повече от 3 месеца, ако

 • сте нает или самостоятелно зает (имате фирма),
 • преминавате професионално обучение,
 • търсите работа с разумни изгледи за успех,
 • не сте нает на работа но имате достатъчно средства за издръжка и здравно осигуряване (важи и за студенти) или
 • вече сте пребивавали законно в Германия в продължение на поне 5 години (право на постоянно пребиваване).

Веднага след като си намерите работа, ще ви е необходимо удостоверение от работодателя или трудов договор. С това доказателство получавате правото си на пребиваване.

 

2. ПРЕМЕСТВАНЕ НА МЕСТОЖИТЕЛСТВОТО В ГЕРМАНИЯ

След като сте влезли в Германия, трябва да се регистрирате в службата за регистрация (Einwohnermeldeamt) по местоживеене в рамките на 2 седмици след преместването си. Необходими са ви "Wohnungsgeberbestätigung" или "Vermieterbescheinigung" от вашия наемодател, както и документи за самоличност. Можете да намерите повече информация за услугите на Службата за регистрация на жители или да изтеглите формуляри тук.

В съответствие с Европейската директива за свободното движение на хора Службата за регистрация на чужденци (Ausländerbehörde) може да поиска от вас да удостоверите законното си право (§ 5а FreizügG/EU). За тази цел може да се наложи да представите определени документи, например: • потвърждение за заетост или удостоверение за заетост от работодателя,

 • потвърждение за заетост или удостоверение за заетост от работодателя,
 • доказателство за самостоятелна заетост,
 • доказателство за достатъчно средства за издръжка и здравно осигуряване в случай на неработещи лица,
 • в случай на търсене на работа, доказателство за сериозно търсене на работа с разумни перспективи за успех

 

Трябва ли да превеждам документите си на немски език, за да се регистрирам в службата за регистрация?

Личните ви данни обикновено се вземат от националния ви паспорт или лична карта, като тук не се изисква превод. Въпреки това семейноправните отношения редовно се доказват с удостоверения за брак, раждане и смърт (т.нар. Personenstandsurkunden) и след това се регистрират. Някои държави от ЕС могат да издават международни версии на удостоверения за брак, раждане и смърт.

Тези международни документи се признават в държавите - членки на Конвенцията, без допълнителни формалности (легализация или заверка с апостил). Документите от други държави трябва да бъдат заверени в страната на произход и след това преведени на немски език от заклет преводач. Удостоверяването може да бъде извършено или от компетентния орган в страната на произход (апостил), или от компетентната германска мисия в чужбина (легализация).

 

Обърнете внимание на крайния срок за регистриране. Ако го пропуснете, може да ви бъде наложена глоба в размер до 1000 евро.

3. МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО

Правото на свободно движение се отнася и за членовете на семейството, които ви придружават или се присъединяват към вас като граждани на Съюза, имащи право на свободно движение. Гражданството на члена на семейството не е от значение.

За членове на семейството се считат:

 • съпрузите,
 • регистрираните граждански партньори (гражданско партньорство съгласно германския Закон за гражданското партньорство или въз основа на правните разпоредби на друга държава
 • членка на ЕС, или на държавите Норвегия, Исландия и Лихтенщайн),
 • собствените деца или внуци на гражданина на ЕС, съпруга или гражданския партньор, които са на възраст под 21 години.

Изисква се документ за самоличност (паспорт или лична карта). Службата за регистрация на чужденци (Ausländerbehörde) може да поиска доказателство за семейната връзка с гражданина на ЕС, който има право на свободно движение. Освен това органът, отговарящ за чужденците, може да поиска да му бъде представено потвърждение за регистрация на гражданин на ЕС.

За да докаже правото на свободно движение и пребиваване на член на семейството, Министерството на външните работи издава карта за пребиваване на членовете на семейството на граждани на трети държави. То трябва да бъде издадено в рамките на 6 месеца и обикновено е валидно за 5 години.

 

Собствени деца или внуци, които са на възраст над 21 години, както и роднини в по права възходяща линия (родители, баби и дядовци и т.н.) могат да дойдат в Германия с тях, само ако придружаваните граждани на ЕС им осигуряват издръжка.

Членовете на семейството, които не са граждани на ЕС ("граждани на трети страни"), се нуждаят от виза, за да влязат в Германия.

4. ПРЕСТОЙ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Можете също така да подадете молба за право на пребиваване като лице, близко на гражданин на ЕС, в Службата за регистрация на чужденци.

Това е така, ако с лицето има близки и стабилни семейни или партньорски отношения, напр:

 • Роднини по съребрена линия (напр. братя и сестри, чичовци и лели, братовчеди и т.н.), както и роднини на съпруга или партньора в живота, т.е. лица, които са свързани с гражданина на ЕС чрез брак,
 • непълнолетни деца (на възраст под 18 години), които се намират под опеката на гражданина на ЕС или са в отношения на приемно дете с него,
 • съжителстващи лица с гражданин на ЕС (без да е налице признато гражданско партньорство), ако е налице доказана, дългосрочна връзка (т.е. подобна на брак). Приемането на статут на съжителстващо лице винаги се изключва в случай на лица, които също са в брак или в гражданско партньорство.

Отделът за чужденци взема решение по молбата въз основа на задълбочено проучване на съответните лични обстоятелства. Тя може да поиска следните доказателства и документи:

 • валиден документ за самоличност (паспорт или лична карта).
 • доказателство за (семейната) връзка с гражданина на ЕС, който има право на свободно движение.
 • представяне на потвърждение за регистрация на гражданин на ЕС.
 • доказателство за причината за пребиваване (напр. доказателство за плащане на издръжка).

"Свързаните лица" получават "карта за пребиваване" в съответствие с § 3а от Закона за свободното движение като доказателство за правото на пребиваване.

Освен че трябва да сте свързано лице, трябва да са изпълнени и други изисквания. Трябва да е налице причина за пребиваване ("причини за пребиваване").

В случай на роднини това може да бъде издръжка от страна на гражданина на ЕС или грижи за роднините от страна на гражданина на ЕС. В случай на съжителстващи лица е необходимо те да живеят постоянно заедно с гражданина на ЕС на територията на Федерална република Германия (§ 3а, параграф 1 от FreizügG/EU).

5. ПРАВО НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ

Ако сте гражданин на ЕС и сте пребивавали законно в Германия в продължение на 5 години, получавате право на постоянно пребиваване. Правото ви на пребиваване се прилага независимо от това дали отговаряте на изискванията за свобода на движение. Можете да удостоверите правото си на постоянно пребиваване в Службата за регистрация на чужденци.

Членовете на семейството и близките роднини също придобиват право на постоянно пребиваване, ако са пребивавали законно в Германия заедно с гражданина на ЕС в продължение на пет години. Те ще получат карта за постоянно пребиваване в рамките на 6 месеца след подаване на заявлението, ако не са граждани на ЕС.

В специални случаи гражданите на ЕС имат право на постоянно пребиваване дори преди да са изтекли 5 години: Например, ако са на възраст над 65 години и сте пенсиониран, ако са се пенсионирали по-рано или ако имат напълно намалена работоспособност поради трудова злополука или професионална болест (член 4а, параграф 2 от Закона за свободното движение/ЕС).

6. НАТУРАЛИЗАЦИЯ (НЕМСКО ГРАЖДАНСТВО)

Като гражданин на Съюза имате право да придобиете германско гражданство чрез натурализация, тъй като се ползвате с неограничено право на пребиваване в Германия като гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който има право на свободно движение. Като неработещ гражданин на Европейския съюз имате право на свободно движение, ако имате достатъчно здравно осигуряване и достатъчно средства за препитание (§ 4 от Закона за свободното движение). В процедурата по натурализация, която подлежи на кандидатстване, доказвате с подходящи документи, че отговаряте на условията за получаване на германско гражданство. На редовен тест за натурализация доказвате, че познавате правния и социалния ред, както и условията на живот в Германия. "Порталът за натурализация" на правителството на провинция Саксония-Анхалт предоставя подробна информация, например за процедурата по натурализация, изискванията и задължителния тест за натурализация.

 

As a citizen of the European Union, you are entitled to acquire Ger-man citizenship through naturalisation, as you enjoy an unlimited right of residence in Germany as a citizen of a member state of the European Union who is entitled to freedom of movement. As a Union citizen who is not gainfully employed, you are entitled to freedom of movement if you have sufficient health insurance cover and sufficient means of subsistence (§ 4 Freedom of Movement Act).  

In the naturalisation procedure, which is subject to application, you prove by means of suitable documents that you fulfil the conditions for obtaining German citizenship. You can prove your knowledge of the legal and social system as well as living conditions in Germany by taking a naturalisation test.

The "Naturalisation Portal" of the state government of Saxony-Anhalt provides detailed information, for example, on the naturalisation procedure, the requirements and the mandatory naturalisation test.  

Tip: The best contact points for questions are the municipal natural-isation authorities themselves (by e-mail or in person). When making an appointment, however, you should plan several months in advance (approx. 4 months). Appointments are usually booked online during the week after new appointments have been made available.

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ


Добре е да знаете, че вече не се изисква да се отказвате от предишното си гражданство, за да бъдете натурализирани. Въпреки това, ако се натурализирате в Германия, може да загубите предишното си гражданство съгласно законодателството на страната си на произход. Потърсете съвет от посолството или консулството на страната си на  произход.

Най-добрите лица за контакт за въпроси са самите общински органи това са службата за чужденци Ausländerbehörde/ (по електронна поща или лично). При записването на час обаче трябва да планирате няколко месеца предварително (приблизително 4 месеца).

Обикновено назначенията се резервират онлайн през седмицата, след като бъдат обявени нови назначения.

Funded by:  Logos Funder