finden

Глава 5: Признаване на професионалните квалификации

1. ПРИЗНАВАНЕ НА ДИПЛОМИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

Като професионалист с професионална или академична квалификация имате законното право вашата квалификация да бъде сравнена и оценена с немска квалификация. Тъй като на германския пазар на труда дипломите и квалификациите са от решаващо значение за шансовете ви за заетост и адекватно заплащане, признаването на дипломите и квалификациите ви трябва да бъде на първо място в усилията ви да намерите добре платена работа.

2. ПРИЗНАВАНЕ НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ

При регулираните професии признаването е задължително (независимо от страната на обучение). Примери за регулирани професии са:
Медицински професии (с изключение на професиите на помощниците), адвокат, учител, възпитател или инженер. Списък на всички регулирани професии в Германия можете да намерите тук.

Процедурата по признаване проверява дали професионалната ви квалификация е сравнима с референтната професия в Германия. Това означава, че еквивалентността е проверена. За тази цел компетентната служба ще направи справка с вашите документи (например за дипломи, изпити, съдържание на обучението и т.н.). Професионалният ви опит също играе важна роля тук. Процедурите за признаване се извършват от различни служби в Германия, които отговарят за признаването на професионалните квалификации. Решаващият фактор е за коя професия става въпрос. Можете да разберете коя служба отговаря за вас в търсачката за признаване,
която е достъпна на няколко езика.

 

ПРИМЕР: Ако искате да разберете дали и къде може да бъде признато обучението ви като преподавател, въведете професията си в търсачката за признаване. Тук ще намерите най-важната информация за това дали вашата професия е регулирана или не, какви изисквания се поставят пред професията в Германия и какво обучение трябва да сте преминали. Търсачката за признаване ви насочва и към службата, в която можете да подадете заявление за определяне на еквивалентност за вашата професия.

 

3. ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИИ БЕЗ ПРИЗНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ

Много професии в Германия могат да бъдат упражнявани без призната квалификация - т.нар. нерегулирани професии. В Германия нерегулираните  професии включват всички професии, които се обучават по дуалната система (професионално училище и обучение в предприятието). В момента има около 330 професии. За нерегулираните професии официалното признаване не е задължително изискване за започване на работа. Можете да кандидатствате директно пред работодател като водопроводчик, автомонтьор или дори продавач в про-
мишлеността.

4. ПРИЗНАВАНЕ НА УЧИЛИЩНИ И УНИВЕРСИТЕТС КИКВАЛИФИКАЦИИ

Службите за признаване на удостоверенията във федералните провинции (Länder) решават дали германско свидетелство за завършено образование е равностойно на германско свидетелство за завършено висше образование за професионални цели. Достъпът до тези служби се осъществява чрез базата данни anabin. По правило университетите са отговорни за признаването на дипломите за завършено образование за целите на приема в университет.

Ако сте получили диплома за висше образование в чужбина, можете да поискате оценката на дипломата си от Централната служба за чуждестранно образование (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen, ZAB) и да получите оценка на това, с коя германска диплома за висше образование е сравнима вашата диплома. Това ще ви позволи не само да попаднете на работа много по-бързо, но и да съответства на квалификацията ви. По правило висшето учебно заведение, в което желаете да кандидатствате, отговаря за признаването на кредитите от обучението и изпитите. Изключение правят специалностите, които се завършват с държавен изпит и се признават от съответните изпитни служби във федералните провинции. Те ще преценят на какво ниво можете да продължите обучението си в Германия. Първата точка за контакт с вас са студентските секретариати на университетите  и Германската служба за академичен обмен (DAAD), която също така предоставя консултации за магистърски и докторски степени. Подробна информация за съответните процедури за признаване в академичния и училищния сектор можете да намерите тук.

 

5. ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ

Порталът "Признаване в Германия" предоставя изчерпателна и свързана с профила информация за различните разпоредби и процедури за професионално признаване в Германия. "Търсачката за признаване" на този портал ви води стъпка по стъпка през процедурата по признаване. Освен това ще намерите изчерпателна информация по най-важните въпроси, като например:

  • Как мога да разбера каква е референтната ми професия?
  • Къде мога да разбера дали професията ми е регулирана или не?
  • Къде мога да намеря центрове за консултиране?
  • Как работи процедурата по признаване?
  • Какво да направя, ако не получа признание?

 

Гражданите на ЕС имат възможност да използват Германския консултантски център в съответствие с член 57б от Директивата на ЕС за професионално признаване за при-
знаване на тяхната професионална квалификация.

За целта се обърнете към Германския консултантски център.

Funded by:  Logos Funder