finden

PRZEWODNIK

dla obywateli Unii Europejskiej
w Saksonii-Anhalt

DRODZY CZYTELNICY,

społeczność w Saksonii-Anhalt zróżnicowała się w ostatnich latach ze względu na imigrację. W naszym kraju związkowym już ponad osiem procent wszystkich obywateli to osoby migrujące. Z kolei obywatele Unii z innych krajów europejskich stanowią jedną trzecią wszystkich zarejestrowanych obcokrajowców w Saksonii-Anhalt oraz ponad połowę wszystkich pracowników zagranicznych w landzie. W dziesiątce głównych krajów pochodzenia plasują się Polska, Rumunia i Bułgaria. Oprócz migrantów w landzie w krótkim lub średnim okresie przebywa większa liczba osób pracujących mobilnie z innych państw UE w ramach swobodnego przepływu pracowników. Łącznie odsetek obywateli Unii wśród wszystkich zatrudnionych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu wynosi ok. 2,5%. W zakładach, w służbie zdrowia, w naszych placówkach kultury czy na uniwersytecie: potrzebujemy imigrantów, aby nasze życie funkcjonowało.

Udana integracja stanowi ogromną szansę. W przyszłości, podobnie jak obecnie, Saksonia Anhalt będzie zdana na migrantów, pracowników zagranicznych oraz ich skuteczną integrację, aby poradzić sobie ze zmianami demograficznymi, zapewnić dopływ nowych osób na rynek kształcenia i pracy oraz zwiększyć różnorodność kulturalną w landzie. Naszym wspólnym zadaniem jest zrobić wszystko, aby ludzie czuli się w Saksonii-Anhalt potrzebni i jak u siebie w domu, niezależnie od ich pochodzenia. Im lepsze informacje o możliwościach wsparcia uzyskają migranci oraz pracownicy zagraniczni, tym szybciej ich przyjazd zakończy się powodzeniem i tym lepiej będą mogli wykorzystać swój potencjał w landzie. Ważnym elementem pracy integracyjnej wielu projektów w ostatnich latach było i jest kształtowanie integracji uchodźców.

Wydział migracji UE dla Saksonii-Anhalt uzupełnia te oferty o wsparcie obywateli Unii i z uprzejmości opracował niniejszy przewodnik.

Życzymy merytorycznej lektury!


Z poważaniem
SUSI MÖBBECK


SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE PRACY, SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA I RÓWNOUPRAWNIENIA KRAJU ZWIĄZKOWEGO SAKSONIA-ANHALT KOORDYNATOR DS. INTEGRACJI ZE STRONY RZĄDU LANDU.

 

Susi Möbbeck
INFORMACJE O TYM PRZEWODNIKU

W niniejszym poradniku zebrano często poszukiwane i częściowo rozproszone informacje dotyczące życia i pracy w Saksonii-Anhalt dla obywateli Unii Europejskiej. Nowa jest nie tylko forma broszury. Zdecydowaliśmy się również na nowy sposób opracowania, ponieważ europejskie organizacje członkowskie przekazały swoje wskazówki dotyczące tego, co dla nich ważne, a to z kolei ułatwia zrozumienie często skomplikowanych przepisów. W ten sposób chcemy trwale poprawić zakres informacji i samodzielną orientację z punktu widzenia obywatela UE. Kluczem do prezentacji państwowych podstaw prawnych było dla nas centrum informacji państwowego punktu ds. równouprawnienia pracowników w UE.

Głównym elementem rozdziałów są podstawowe informacje, które mogą pomóc w pierwszej orientacji. Ponadto liczne łącza kierują do informacji uzupełniających na specjalistycznych portalach internetowych oraz do punktów kontaktowych i poradni w SaksoniiAnhalt. Wyróżnione w tekście wskazówki i porady oraz spis haseł uzupełniają poradnik o ofertę pomocy w podejmowaniu decyzji i niezawodną orientację na co dzień.

Oprócz obywateli Unii, poradnik jest skierowany do różnych podmiotów wspierających ich w powiatach i miastach na prawach powiatu w Saksonii-Anhalt: specjalistów od specjalistycznego doradztwa migracyjnego i ogólnego społecznego, punktów koordynacji ds. integracji, wielu zaangażowanych podmiotów w projektach i inicjatywach central oraz wolontariatów. Korzystanie jako informator lub kompendium, również przez osoby aktywnie działające w organizacjach ds. migrantów i stowarzyszeniach, jest możliwe i zalecane. Aby zapewnić jak najlepsze zrozumienie, pierwsze wydanie tego poradnika orientacyjnego wydajemy w języku niemieckim, angielskim, polskim, rumuńskim, bułgarskim i węgierskim. Można go znaleźć na portalu informacyjnym www.eumigra.de/euwegweiser.html w postaci zamkniętej broszury. Poszczególne rozdziały tematyczne zostaną udostępnione również w innych
językach europejskich – w postaci elektronicznej i do indywidualnego wydruku.

Traktujemy niniejszy przewodnik jako „trwającą pracę”, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że propozycje i wskazówki od czytelników mogą przyczynić się do ulepszenia poradnika.
Dlatego jesteśmy otwarci na informacje zwrotne i uwagi, które w każdej chwili można przekazywać na naszym portalu informacyjnym EUmigra www.eumigra.de.

Wszystkiego dobrego w życiu w Saksonii-Anhalt!

KRZYSZTOF BLAU
PREZES AUSLANDSGESELLSCHAFT SACHSEN-ANHALT E.V.

Krysztof Blau / Managing Director of AGSA e.V.
SERDECZNIE WITAMY W SAKSONII-ANHALT!

POWITANIE ZE STRONY PRZEWODNICZĄCEGO AUSLANDSGESELLSCHAFT SACHSEN-ANHALT E.V.

Migracja do Saksonii-Anhalt jest rzeczą wartościową, o którą nasz land dba i którą musi aktywnie reklamować oraz stwarzać zachęty. Im szybciej migranci zintegrują się w naszym landzie, tym łatwiej będzie ukształtować wspólne funkcjonowanie w naszej społeczności. (Koncepcja integracji landu Saksonia-Anhalt (2020), str. 4.)

Coraz więcej obywateli z całej Europy trafia do Saksonii-Anhalt, aby tutaj pracować i mieszkać. Instrument swobodnego przepływu pracowników daje nowe możliwości i nadzieje na lepsze wynagrodzenie niż w kraju pochodzenia, rozwój zawodowy oraz zbudowanie perspektyw rodzinnych. Z radością obserwujemy związany z tym trend migracyjny do naszego kraju związkowego. Jednocześnie ta korzystna sytuacja niesie ze sobą nowe wyzwania dla szerokiej kultury przyjmowania. W praktyce okazuje się często, że prawa przyznane pracownikom w UE nie są jeszcze realizowane. Bardziej niż kiedykolwiek zadaniem wszystkich podmiotów życia publicznego jest sprawiedliwe określenie zasad swobodnego przepływu z uwzględnieniem kwestii socjalnych oraz dalsze promowanie migracji wewnątrz UE jako centralnego filaru idei europejskiej na bazie równouprawnienia i życia społecznego na równych zasadach. Niniejszym poradnikiem chcemy jako wydawca przyczynić się do jeszcze większego niż dotychczas zauważania Saksonii-Anhalt przez migrantów europejskich jako atrakcyjnego miejsca do pracy i do życia oraz jako landu z dobrze funkcjonującymi strukturami wsparcia dla naszych współobywateli europejskich. Dobrze opracowane informacje w języku ojczystym odgrywają przy tym ważną rolę. W odniesieniu do różnorodnych zagrożeń, przeszkód i dyskryminacji są one nieodzowne, ale mogą być również przydatne w uświadomieniu gwarantowanych praw oraz unikaniu nierówności społecznych i finansowych. Jako związek zrzeszający ponad 40 organizacji ds. migrantów wiemy to od naszych członków w społecznościach, a także wiemy to jako wydawca różnych instrukcji orientacyjnych dla migrantów. Niniejsza broszura jest jednak nowością ze względu na formę. Jako kompendium łączy po raz pierwszy zebrane specjalnie dla migrantów europejskich informacje dotyczące zarobkowania z aspektami integracji społecznej. Jednocześnie wiąże ogólne przepisy państwowe z informacjami o ofertach i usługach dla obywateli UE i ich rodzin w Saksonii-Anhalt. Pragniemy, aby to narzędzie informacyjno-orientacyjne skutecznie pomogło w łatwiejszym przybyciu tutaj i dobrym samopoczucie w długiej perspektywie. W imieniu zarządu stowarzyszenia dla zagranicy życzę wszystkim czytelnikom niniejszego poradnika wielu sukcesów we wszystkich aspektach w naszym kraju związkowym!

DENNIS BUTEWITZ
PRZEWODNICZĄCY AUSLANDSGESELLSCHAFT SACHSEN-ANHALT E.V.

Dennis Butewitz / Chairman of AGSA e.V.

Funded by:  Logos Funder