finden

ÚTMUTATÓ

az Európai Unió polgárai számára Szász-Anhaltban

KEDVES OLVASÓK,

Szász-Anhalt lakossága az utóbbi években a bevándorlásnak köszön- hetően egyre sokszínűbbé vált. Szövetségi államunkban ma már az összes állampolgár több mint nyolc százaléka migrációs háttérrel ren- delkezik. A más európai országokból származó uniós polgárok teszik ki a Szász-Anhaltban regisztrált külföldiek egyharmadát, és a tarto- mányban dolgozó külföldi munkavállalók több mint felét. Lengyel- ország, Románia és Bulgária a tíz fő származási ország között van.

A bevándorlók mellett a munkavállalók szabad mozgása keretében egyre több más uniós államból érkező mobil munkavállaló tartózko- dik az államban rövid vagy közepes ideig. Összességében az uniós polgárok aránya a társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség alá eső munkavállalók körében 2,5% körül van.

Akár a munkahelyen, akár az egészségügyi rendszerben, akár kulturá- lis intézményeinkben vagy az egyetemen: bevándorlókra van szüksé- günk ahhoz, hogy életünk működjön. A sikeres integráció óriási lehe- tőséget jelent. Szász-Anhalt egyre inkább függ a bevándorlástól, a kül- földi munkavállalóktól és sikeres integrációjuktól, most és a jövőben is, hogy megbirkózzon a demográfiai változásokkal, új tehetségeket biztosítson a képzési és munkaerőpiacon, és erősítse a kulturális sok- színűséget a tartományban.

Közös feladatunk, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az emberek - származásuktól függetlenül - szívesen látottnak és ott- hon érezzék magukat Szász-Anhaltban. Minél jobban tájékozódnak a bevándorlók és a külföldi munkavállalók a támogatási lehetőségekről, annál gyorsabban tudnak beilleszkedni, és annál jobban hozzá tudnak járulni lehetőségeikkel az államhoz.

Az elmúlt években számos projekt integrációs munkájának fontos kö- zéppontjában a menekültek integrációjának alakítása állt és áll. A Fach- und Servicestelle EU-Migration Sachsen-Anhalt most kiegészíti ezeket a szolgáltatásokat az uniós polgároknak nyújtott támogatással, és hálásan készítette el ezt az útmutatót.

 

Tartalmas olvasást kívánunk!

Üdvözlettel

Tisztelettel

SUSI MÖBBECK

A SZÁSZ-ANHALTI MUNKAÜGYI, SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM ÁLLAMTITKÁRA
AZ ÁLLAMI KORMÁNY INTEGRÁCIÓS BIZTOSA

Susi Möbbeck
ERRŐL AZ ÚTMUTATÓRÓL

Ez az útmutató az Európai Unió polgárainak Szász-Anhalt tartomány- ban való életével és munkavállalásával kapcsolatos, gyakran kért és néha szétszórt információkat gyűjti össze. Nemcsak a brosúra formája új. Azért is választottunk új megközelítést a kiadvány elkészítéséhez, mert az európai tagszervezetek hozzájárultak a számukra fontos kér- désekkel kapcsolatos tanácsaikkal, és megkönnyítik az eligazodást a gyakran bonyolult szabályozások között. Ily módon szeretnénk fenn- tarthatóan javítani a tájékoztatást és a független tájékozódást az EU- tagok szemszögéből. Az országos szintű jogalapok bemutatásához a Szövetségi Egyenlő Bánásmód Hivatal Infotéka szolgált alapul.

A fejezetek a kezdeti tájékozódást segítő alapvető információkra össz- pontosítanak. Ezenkívül számos link vezet további információkhoz a szakosodott internetes portálokon, valamint a szász-anhalti kapcso- lattartó és tanácsadó központokhoz. A szövegben kiemelt tanácsok és tippek, valamint a kulcsszójegyzék kiegészítik az útmutatót, amely se- gítséget nyújt a döntéshozatalhoz és megbízható eligazodást nyújt a mindennapi életben.

Az útmutató nemcsak az uniós polgároknak szól, hanem számos tá- mogatójuknak is Szász-Anhalt járásaiban és önálló városaiban: a mig- ráció-specifikus és általános szociális tanácsadással foglalkozó szak- szolgálatoknak, az integrációs koordinációs központoknak, a projek- tekben és kezdeményezésekben elkötelezett, főállású és önkéntes munkát végző sok-sok multiplikátornak.

Útmutatóként vagy referenciamunkaként használható és használandó, nem utolsósorban a migráns szervezetekben és egyesületekben tevé- kenykedők számára.

Az orientációs útmutató első kiadása a lehető legjobban érthetőség érdekében német, angol, lengyel, román, bolgár, lengyel, román és magyar nyelven is elérhető. Az www.eumigra.de/eu-wegweiser.html információs portálon zárt brosúra formájában érhető el. Az egyes te- matikus fejezetek hamarosan más európai nyelveken is elérhetők lesznek - elektronikusan és egyedi nyomtatásban.

Ezt az útmutatót „folyamatban lévő munkának“ tekintjük, mivel tisztá- ban vagyunk azzal, hogy az Ön javaslatai és észrevételei segíthetnek az útmutató javításában.
Ezért örömmel fogadjuk visszajelzéseit és javaslatait, amelyeket bár- mikor elküldhet a www.eumigra.de EUmigra információs portálra.

Minden jót Szász-Anhaltban!

KRZYSZTOF BLAU

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
AZ AUSLANDSGESELLSCHAFT SACHSEN-ANHALT E.V.

Krysztof Blau / Managing Director of AGSA e.V.
ÜDVÖZÖLJÜK SZÁSZ-ANHALTBAN!

AZ AUSLANDSGESELLSCHAFT SACHSEN-ANHALT E.V. ELNÖKÉNEK ÜDVÖZLETE

A Szász-Anhaltba irányuló bevándorlás olyan érték, amelyre tarto- mányunknak törekednie kell, és amelyet aktívan támogatnia és ösz- tönöznie kell.
Minél gyorsabban és sikeresebben integrálódnak a bevándorlók ál- lamunkba, annál jobban sikerül majd társadalmunk együttélését alakítanunk. (Szász-Anhalt tartományi in- tegrációs koncepciója (2020), 4. o.)

Egyre több európai polgár találja meg az utat Szász-Anhalt tarto- mányba, hogy itt dolgozzon és éljen. A munkavállalók szabad mozgá- sának eszközével új lehetőségek és remények nyílnak arra, hogy a származási országhoz képest jobb fizetést kapjanak, szakmailag fej- lődjenek és családi perspektívákat építsenek.

Szívből üdvözöljük a szövetségi államunkba irányuló bevándorlási tendenciát. Ugyanakkor ez a szívesen látott fejlődés új kihívásokat is jelent az átfogó üdvözlési kultúra számára. A gyakorlatban ugyanis az uniós munkavállalók garantált jogai gyakran még mindig nem teljesül- nek. Minden eddiginél fontosabb feladat a társadalmi szereplők szá- mára, hogy a személyek szabad mozgását társadalmilag igazságos módon alakítsák, és az európai eszme központi pilléreként továbbfej- lesszék az uniós belső migrációt: az egyenlő bánásmód és az egyenlő társadalmi részvétel alapján.

Kiadóként ezzel az útmutatóval szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Szász-Anhaltot az európai bevándorlók a korábbinál is erősebben ér- zékeljék: vonzó helyként, ahol érdemes dolgozni és élni, és mint olyan tartományt, amely jól felszerelt támogatási struktúrákkal áll európai polgártársaink rendelkezésére.

A jól előkészített anyanyelvi tájékoztatás itt fontos szerepet játszik. Különösen a számos kockázat, buktató és diszkrimináció miatt elen- gedhetetlen, mivel segíthet a garantált jogok gyakorlásában és a szo- ciális vagy pénzügyi hátrányok elkerülésében. Több mint 40 migráns szervezet ernyőszervezeteként ezt a közösségekben élő tagjainkon keresztül tudjuk, és a bevándorlóknak szóló különböző orientációs út- mutatók kiadójaként is ismerjük.

Ez a brosúra a maga nemében újdonságnak számít. Összefoglalóként először ötvözi a munkával kapcsolatos információkat a társadalmi be-illeszkedés szempontjaival, különösen az európai bevándorlók eseté- ben. Ugyanakkor összekapcsolja az általános szövetségi jogszabályo- kat az uniós polgárok és családtagjaik számára Szász-Anhaltban nyúj- tott ajánlatokra és szolgáltatásokra vonatkozó hivatkozásokkal. Ez az információs és tájékozódási segédeszköz segítse Önt abban, hogy job- ban beilleszkedni ide, és tartósan otthon érezze magát.

Az Auslandsgesellschaft vezetősége nevében sok sikert kívánok az út- mutató minden olvasójának a szövetségi államunkban tett utazásai- hoz!

DENNIS BUTEWITZ
ELNÖK AZ AUSLANDSGESELLSCHAFT SACHSEN-ANHALT E.V.

Dennis Butewitz / ELNÖK AZ AUSLANDSGESELLSCHAFT SACHSEN-ANHALT E.V.

Funded by:  Logos Funder