finden

Rozdział 10: Pomoc dla osób niepełnosprawnych

1. SPECJALNE ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Osoby z niepełnosprawnością otrzymują w Niemczech oprócz ogólnych świadczeń socjalnych również świadczenia specjalne. Te świadczenia specjalne mają umożliwić osobom z niepełnosprawnością pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Powinny one kształtować swoje życie według własnych upodobań i umiejętności. Ich zainteresowania i życzenia są ważne przy ustalaniu pomocy. W Niemczech oferta pomocy osobom z niepełnosprawnością jest bardzo obszerna i dotyczy różnych obszarów życia. Świadczenia dzielą się w następujący sposób:

  • świadczenia na rehabilitację medyczną,
  • świadczenia związane z uczestniczeniem w życiu zawodowym,
  • świadczenia zapewniające utrzymanie i uzupełniające,
  • świadczenia związane z uczestniczeniem w kształceniu oraz
  • świadczenia związane z uczestniczeniem w życiu społecznym.

Dodatkowo osoby o wysokim stopniu niepełnosprawności, czyli osoby z wpisanym stopniem niepełnosprawności, otrzymają specjalną pomoc.

OGÓLNA ZASADA:

normalne oznaki starości nie mogą być uznane jako niepełnosprawność. To samo dotyczy chorób, których skutki nie utrzymują się dłużej niż 6 miesięcy.

Więcej informacji na temat różnych świadczeń dla osób z niepełnosprawnością zawarte są na portalu internetowym „po prostu uczestnicz” Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw
Społecznych oraz w wydanym przez BMAS „poradniku dla osób z niepełnosprawnością”.

 


DOBRZE WIEDZIEĆ:

osoby, które imigrowały do Niemiec i są niepełnosprawne same lub mają krewnych z niepełnosprawnością, powinny uzyskać porady osobiste. Bezpłatne oferty porad specjalnie dla osób z niepełnosprawnością i ich krewnych dotyczące wszystkich kwestii związanych z rehabilitacją oraz uczestniczeniem podane są na portalu centrum doradztwa w sprawach uczestniczenia (EUTB).

Tutaj można ustalić w formularzu wyszukiwania również poszczególne punkty kontaktu dla ofert w Saksonii-Anhalt.

 

 

 

GOOD TO KNOW:

If you are a new immigrant to Germany and have a disability yourself or a family member, you should seek personal counselling. Free counselling services especially for people with disabilities and their relatives on all questions of rehabilitation and participation can be found on the portal Fachstelle Teilhabeberatung (EUTB).

Here you can also use the search form to find the individual contact points for the services in Saxony-Anhalt.

2. USTAWA O RÓWNOUPRAWNIENIU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W SAKSONII-ANHALT

W 2001 roku Saksonia-Anhalt jako pierwszy wschodnio-niemiecki kraj związkowy uchwaliła ustawę o równouprawnieniu osób z niepełnosprawnością. Intencją ustawy było potwierdzenie i skonkretyzowanie w prawie landu zakazu dyskryminacji i krzywdzenia osób z niepełnosprawnością. Po raz pierwszy w Niemczech ugruntowano integrację, jak również zobowiązanie do zapewnienia odpowiednich środków dla osób z niepełnosprawnością. Mogą to być np. budynki przystosowane dla osób niepełnosprawnych bądź sygnały akustyczne na sygnalizacji świetlnej. Wcześnie w dużym zakresie zabroniona była jedynie dyskryminacja, natomiast teraz dotyczy to już krzywdzenia. Aby obszernie uwzględnić interesy i potrzeby osób z niepełnosprawnością, projekt ustawy o
równouprawnieniu został opracowany przez samą grupę docelową. W przyszłości osoby z niepełnosprawnością będą mogły łatwiej uzyskać na takim samym poziomie edukację, pracować, uczestniczyć w życiu społecznym bez barier i żyć w rodzinach na takich samych zasadach.

W Saksonii-Anhalt wsparcie dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z portalem informacyjnym Ministerstwa Spraw Społecznych obejmuje następujące świadczenia:

  • środki wyrównujące niekorzystne położenie (od stopnia niepełnosprawności 25)
  • kwota zryczałtowana (np. za nadzwyczajne koszty choroby)
  • budżet osobisty (na uczestniczenie w życiu społecznym)
  • zasiłek dla niewidomych landu (zasiłek dla niewidomych i niesłyszących)

Zgodnie z przepisami prawa o poważnej niepełnosprawności upośledzenie zdrowotne i jego skutki są stwierdzane na wniosek. W zależności od podjętych ustaleń w sprawie niepełnosprawności i ewentualnie wystawionego zaświadczenia może wynikać prawo do środków wyrównujących niekorzystne położenie. Pytania i odpowiedzi dotyczące procedury ustalającej znajdują się na portalu informacyjnym administracji landu Saksonii-Anhalt.

 

GOOD TO KNOW:

If you are a new immigrant to Germany and have a disability yourself or a family member, you should seek personal counselling. Free counselling services especially for people with disabilities and their relatives on all questions of rehabilitation and participation can be found on the portal Fachstelle Teilhabeberatung (EUTB).

Here you can also use the search form to find the individual contact points for the services in Saxony-Anhalt.

Funded by:  Logos Funder